ZNICZ Biała Piska - strona oficjalna

Strona klubowa

ZEGAR

   

Logowanie

Tłumacz

 

 

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
GRANICA Kętrzyn 3:0 BŁĘKITNI Pasym
UNIA Susz 5:2 TĘCZA Biskupiec
ROMINTA Gołdap 1:5 ZATOKA Braniewo
MRĄGOWIA Mrągowo 6:0 ORLĘTA Reszel
TĘCZA Miłomłyn 3:1 MKS Korsze
BŁĘKITNI Orneta 1:4 MLKS ZNICZ Biała Piska
MAMRY Giżycko 2:0 MOTOR Lubawa
PISA Barczewo 2:5 CONCORDIA Elbląg

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. Witosa555 5
2. counter23 4

Treningi

 

 
  Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
od 02.04.2015
 
godz.17.00
 
 
stadion  !!!
 
 
 
 

 

 
 
ZAPRASZAMY

       

 

Wyszukiwarka

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 451, wczoraj: 304
ogółem: 3 037 609

statystyki szczegółowe

Info

  

 

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
My jako strona nie ponosimy odpowiedzialności za treść opinii komentujących.
Masz prawo komentować, wyrażać swoją opinię oraz dyskutować i nie zgadzać się z czyjąś opinią.

Nie masz natomiast prawa używać wulgaryzmów oraz obrażać innych osób.

 

Strona istnieje od  2007 od 17 października 2008 zmieniła adres i szatę graficzną.
Nowa grafika nowe funkcje ale redakcja ta sama:)))) no może prawie:)))))

KONTAKT:

e-mail:zbikz@wp.pl

Kopiowanie materiałów ze strony

surowo zabronione! 

Tylko za zgodą administratora.

© By zbikz1956

Wszelkie prawa zastrzeżone

2004-2008

  

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
zbikz1956
status Gadu-Gadu

Statut

STATUT

 Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZNICZ” w Białej Piskiej

 Rozdział   I

 Postanowienia ogólne

 § 1 

  1. Klub nosi nazwę Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” w Białej Piskiej, używający w skrócie nazwy MLKS „ZNICZ” Biała Piska.

                Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

     2.        Nazwa klubu jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

  Terenem działania klubu jest obszar województwa warmińsko - mazurskiego, a siedzibą władz miasto Biała Piska. 

 § 3

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw

  może zatrudniać pracowników.

Klub działa zgodnie:

  1. z ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr 25 poz. 113 ze zm.),
  2. z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003r. poz. 873),
  3. z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz.855 z późn. zm.),
  4. z niniejszym statutem.

  § 4

 Barwami klubu są kolory czerwony i zielony. Klub używa odznaki i emblematu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków oraz pieczęci:

-          podłużnej o treści:Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Biała Piska.

 § 5 

  1. Klub może być członkiem związków sportowych i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.   O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne   Zgromadzenie Członków.

 Rozdział II

 Cele i sposoby działania.

 § 6

1.Celem Klubu jest tworzenie warunków do powszechnego uprawiania i

      rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz systematycznego podnoszenia

      poziomu sportowego na terenie działania.

§ 7

      Klub realizuje swoje cele poprzez:

1.umożliwienie udziału zawodników w systemie rozgrywek gier zespołowych

         w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

2.      zabezpieczenie warunków do właściwego wypełniania zadań metodyczno-szkoleniowych oraz realizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - członków Klubu,

3.       zrzeszanie sympatyków,

4.      organizowanie szkolenia sportowego,

5.      propagowanie wychowania fizycznego i sportu,

6.      współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami politycznymi oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działaniem na rzecz kultury fizycznej,

7.      organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych,

8.      wydawanie folderów, plakatów, książek i czasopism poświęconych popularyzacji sportu kwalifikowanego i masowego,

9.      popularyzowanie sportu i kultury fizycznej na własnej stronie internetowej,

10.  współpracę z pokrewnymi klubami krajowymi i zagranicznymi.

11.  obsługę organizacyjno-finansową wszystkich czynnych sekcji sportowych,

12.  reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz wszystkich szczebli,

13.  czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego swoich członków, a w szczególności: zawodników, kadry szkoleniowej i działaczy,

14.  współdziałanie w organizacji imprez regionalnych i lokalnych.

15.  wychowywanie młodzieży przez sport w dziedzinie piłki nożnej, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.

16.  przeznaczenie całego uzyskanego dochodu na cele statutowe.

 § 8

 1.         Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić

       działalność gospodarczą na ogólnych zasadach. Cały dochód z działalności

       gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony

       do podziału między jego członków.

2.         Klub może otrzymywać dotacje i subwencje docelowe oraz prowadzić kwesty uliczne.

3.          Klub ustanawia składkę członkowską.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 9

       1.         Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.         Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 § 10

       Członkowie dzielą się na:

1.          Członków zwyczajnych

2.          Członków wspierających

3.          Członków honorowych.

 

§11

1.         Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie     pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe

       cele klubu, wniesie do Zarządu pisemną deklarację, uiści wpisowe w wysokości

       ustalonej przez władze i zostanie przyjęty przez Zarząd.

2.Członkiem klubu może być też cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania

                           na terytorium RP.

3.         Członkiem wspierający, może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana

       działalnością klubu, która   zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub

       rzeczową.  Osoba prawna działa w klubie przez swojego przedstawiciela.

4.         Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój  idei lub w inny szczególny sposób zasłużyła się klubowi.

5.         Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. 

6.         Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu, a zasługi z tym związane określa odrębny regulamin.

 § 12

 1.Członek zwyczajny ma prawo do:

        1)       czynnego i biernego prawa wyborczego do władz,

2)uczestniczenia w zebraniach, konferencjach itp. organizowanych przez  władze

          klubu,

       3)       zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz,

       4)         noszenia odznaki organizacyjnej,

5)zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy

           członków lub wykluczeniu,

 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

      1)       aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów klubu,

     2)       przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

   3)       przestrzegania etyki członka,

  4)       regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w klubie.

§13

1.        Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,  posiada  prawa określone w § 12 ust.1 pkt. 2 - 5,

2.        Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych  władzach,

3.        Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

4.        Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 § 14

1. Członkostwo ustaje na skutek:

      1)       dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

      2)       śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

      3)       skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z  opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

      4)       wykluczenia przez Zarząd na skutek stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych ,  nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki członka,

      5)       wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

      6)       pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz klubu, która członkostwo nadała.

2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 4 i 5 Zarząd klubu  zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo  wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 Rozdział IV 

Struktura organizacyjna

 § 15

1.Władzami klubu są:

1)       Walne Zebranie Członków

2)       Zarząd

3)       Komisja Rewizyjna

 § 16

 

1.Kadencja wszystkich władz klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w

            głosowaniu tajnym lub  jawnym, bezwzględną większością głosów.

             2.         Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3.         Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,

            zwykłą większością  głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej

                   liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie

                  tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg. kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku ich rezygnacji spośród członków klubu. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 Walne Zebranie Członków

 § 18 

1.Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą klubu

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)       z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)       z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

      3.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14

         dni przed terminem  Walnego Zebrania Członków.

      4.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1)       w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust. 2

2)       w drugim terminie - 15 minut później, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§19 

      1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

      2.Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków zwołuje się raz na cztery lata.

      3.Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje się raz do roku.

      4.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, zastępca, sekretarz,

         skarbnik lub  jeden z  członków zarządu.

      5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.

      6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)       z własnej inicjatywy

2)       na żądanie Komisji Rewizyjnej

3)         na umotywowane żądanie, co najmniej 50 procent członków zwyczajnych.

      7.W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie

          Członków  winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia 

         odpowiedniego  wniosku  Zarządowi.

      8.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla

         których zostało zwołane.

§ 20

      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1)       określenie głównych kierunków działania klubu,

2)       uchwalenie statutu i jego zmian,

3)       uchwalenie budżetu,

4)       wybór i odwołanie członków władz klubu,

5)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz klubu,

6)       ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

7)       rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków klubu lub jego władze,

8)       rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

9)       podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

10)   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

11)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu klubu i przeznaczeniu jego majątku,

12)   podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

13)   uchwalanie zmian w statucie klubu.

 Zarząd

 § 21

1.         Zarząd kieruje całokształtem działalności klubu, zgodnie z uchwałami  Walnego

            Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 

            Walnym Zebraniem Członków.

2.         Zarząd składa się z 5 - 12 członków, w tym prezesa i jednego wiceprezesa, sekretarza i

            skarbnika. Funkcja członków zarządu wygasa w przypadku nieusprawiedliwionej

            nieobecności podczas pięciu w roku lub trzech kolejnych protokołowanych 

            posiedzeń.      

3.         Zasady działania zarządu ustala regulamin uchwalony przez zarząd.

4.          Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak

            niż cztery razy  w roku.

 § 22 

Do zakresu działania zarządu należy:

1)        realizacja celów klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)        określenie szczegółowych kierunków działania klubu,

3)        ustalanie budżetu i preliminarzy,

4)        sprawowanie zarządu nad majątkiem klubu,

5)        uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6)        podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7)        powoływanie komisji i zespołów problemowych, w tym Sądu Koleżeńskiego oraz określanie ich zadań,

8)        zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

9)        organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich / przyjmowanie, skreślenie, wykluczenie/ .

11)    prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

12)    wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

13)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

14)    organizowanie administracji klubu, wytyczenie jego struktury, zatrudnienie

         szkoleniowców drużyn występujących w najwyższej klasie rozgrywek.

15)   wybiera delegatów reprezentujących klub na wszystkie zebrania organizowane przez

        WMZPN i inne organizacje.

 

Komisja Rewizyjna

 

 § 23

     1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością   klubu.

      2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.

      3.Pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej jest nieodpłatne.

§ 24

               Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie działalności zarządu,

2)     występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

3)     prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądania zwołania zebrania  (posiedzenia) zarządu,

4)     zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5)     składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom klubu,

6)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

1.        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek przez niego upoważniony ma prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu.

2.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3.       Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

4.       Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego, na swym pierwszym roboczym posiedzeniu.

§ 26

 W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie)zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

 Majątek i fundusze klubu

 § 27

Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1.Źródłami powstania majątku są:

        1)  opłaty, wpisowe i składki członkowskie,

2)dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność klubu lub będących

      w  jego użytkowaniu,

        3)  dotacje i subwencje państwowe,

        4)  darowizny, zapisy, spadki i kwesty,

        5)  wpływy z działalności gospodarczej,

        6)  usług w zakresie obrotu biletami wstępu na różnego rodzaju imprezy.

2.      Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 

           wyłącznie na koncie. Wpłaty gotówkowe winny być przekazywane na konto.

3.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

 1.        Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych klubu, wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa z jednej strony oraz jednego z pozostałych członków zarządu z drugiej strony.

2.W uzasadnionych przypadkach, zarząd klubu może udzielić wytypowanej osobie spośród członków klubu pełnomocnictwa szczególnego w zakresie składania ważnych oświadczeń woli w imieniu klubu, określonych pełnomocnictwem.

3. Do obsługi bankowości elektronicznej wskazuje się użytkownika, którym będzie jeden z członków Zarządu Klubu MLKS ZNICZ w Białej Piskiej.

§ 30

  1. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają uchwały Walnego Zebrania.

§ 31

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.

§ 32

Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 33

Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

§ 34

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy Klubu oraz ich osoby bliskie.

 Rozdział VI

 Zmiana statutu i rozwiązanie klubu

 § 35

1.        Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.        Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §  18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

 3.        Podejmując uchwałę o rozwiązaniu klubu Walne Zebrania Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

 4.        W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach     / Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami .

 

 

 

Sponsor Główny

Gmina Biała Piska

wspiera sport

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU JEST WSPIERANA

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA

W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURA FIZYCZNA W 2018 ROKU:

"POPULARYZACJA I ROZWÓJ PIŁKI NOŻNEJ

W ŚRODOWISKU MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA."

 

 

 

Reklama

Aktualności

 

ZOSTAŃ SPONSOREM

 

Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto bankowe:j.w. w pasku.

 

 

 

 

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!

   

 

 

http://1procent.wmzpn.pl/files/banner-160-190-w2.png

KRS:0000037544

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - PIT 2016 on-line

 

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

BŁĘKITNI OrnetaMLKS ZNICZ Biała Piska
BŁĘKITNI Orneta 1:4 MLKS ZNICZ Biała Piska
2018-06-16, 17:00:00
Orneta
    relacja »
oceny zawodników »

Tabela ligowa

Najnowsza galeria

STADION
Ładowanie...

Facebook

Kalendarium

22

06-2018

piątek

23

06-2018

sobota

24

06-2018

niedziela

25

06-2018

pon.

26

06-2018

wtorek

27

06-2018

środa

28

06-2018

czwartek

Sport.pl

Zczuba.tv

Sponsor techniczny

Możliwość nawiązania

współpracy